1. Generelt. Nedenstående salgsbetingelser gælder, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale, og regnes for accepterede

  ved accept af tilbud.

 2. Tilbud er gyldige i 30 dage fra udstedelsesdato. Mellemsalg forbeholdes. Tilbud og hertil knyttede særlige betingelser om- fatter alene de produkter og mængder, som udtrykkeligt er anført i tilbudet. Ret til ændringer i tryksager, tegninger m.v. forbeholdes.
 3. Ordrer modtages, bekræftes og udføres under forbehold af force majeure og andre forhold, som JKL Teknik A/S ikke er herre over (herunder også importrestriktioner).
 4. Leveringstiden regnes fra den dato, ordren og alle nødvendige oplysninger er modtaget af JKL Teknik, og til afsendelses dato fra JKLs adresse. JKL påtager sig ingen form for erstatningspligt for forsinket levering, ligesom forsinket levering ikke berettiger køber til annullering af ordren.
 5. Oplagring af produkter. – Dersom forsendelsesinstruktioner ikke er modtaget senest 7 dage før bekræftet afsendelsestids- punkt, forbeholder JKL Teknik A/S sig ret til at oplagre produkterne for købers regning. Produkterne betragtes da som leverede og betaling for leverancen er forfalden.
 6. Forsendelse sker, med mindre andet er aftalt, for købers regning og risiko. Hvor ingen andre instruktioner foreligger, tegner JKL transport forsikring med en selvrisiko på kr. 5.000.
 7. Betaling betragtes som erlagt rettidigt, når det fulde fakturabeløb er indgået på JKL’s konto senest på forfaldsdagen. Sker betaling ikke rettidig forbeholder JKL sig ret til at beregne et rentetillæg på 2 % pr. måned.
 8. Returvarer sendes franko til JKL og modtages kun efter forudgående skriftlig aftale. Varerne skal fremkomme i hel og ubeskadiget stand og i original emballage.
  Kurante varer krediteres med et fradrag på minimum 10 % af fakturabeløbet.
 9. Reklamationer vedrørende fejl og mangler, som JKL Teknik A/S hæfter for, skal omgående efter konstateringen skriftligt meddeles, idet retten til at påberåbe sig forholdet ellers fortabes.
 10. Garanti og service. – Indenfor en periode på 12 måneder fra levering til køber udbedrer JKL uden beregning alle fejl og mangler ved fabriksnyt udstyr, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

  Garantireparation udføres et af JKL Teknik A/S anvist serviceværksted inden for normal arbejdstid, og omfatter såvel materialer som arbejdsløn.

  JKL Teknik A/S er ikke ansvarlig for skader på udstyret opstået som følge af ikke forskriftsmæssig brug, afvigelser i driftsspændingen på mere end +/- 10 %, mishandling, almindeligt slid eller ændringer og reparationer foretaget uden JKL’s skriftlige tilladelse.
  Erstatning for driftstab, avancetab, tidsspilde og andre indirekte tab ydes ikke.

 11. Produktansvar. Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko.
  JKL Teknik A/S påtager sig intet ansvar for forstyrrelser af andre tjenester som følge af produkternes anvendelse.

  JKL ́s erstatningsansvar i forbindelse med produktansvar for personskade begrænser sig til tilfælde, hvor JKL eller andre, som JKL har ansvaret for har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

  JKL produktansvar ved skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter, som er fremstillet af kunden eller produkter, hvori disse indgår, begrænser sig til tilfælde, hvor JKL eller andre, som JKL ansvaret for har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvaret kan dog ikke overstige 2 mio. DKK pr. skade og på årsbasis samlet 10 mio. DKK.
  JKL er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

  I den udstrækning JKL måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde JKL skadesløs i samme omfang, som JKLs ansvar er begrænset efter det i dette punkt angivne.

  Hvis tredjemand fremsætter krav mod enten JKL eller JKLs kunde om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal pågældende part straks underrette den anden part om kravet. JKL og ordregiveren er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet.

 12. Værneting og lovvalg, eventuelle tvister tilstræbes afgjort i mindelighed. Enhver tvist, som udspringer af købsaftalen mellem JKL og køber afgøres efter dansk lovgivning. Dette gælder også de tilfælde, hvor køber er hjemmehørende uden for Danmark. Retssager mellem JKL og køber skal anlægges ved retten i Viborg.
 13. Tegninger, styklister og beskrivelser af produkterne overladt til køber må ikke kopieres, forevises eller overlades uvedkommende.
 14. Installation af produkterne er ikke inkluderet i enhedsprisen. Evt. ændringer, udvidelse eller til- slutning af stærkstrømsinstallationen skal udføres af autoriserede fagfolk.

  Udgifter i forbindelse med ændringer og udvidelser af stærkstrømsinstallation er ikke inkluderet i installations prisen.

 

Gældende fra december 2016